Çevreyi kirletmenin cezası arttı

Çevre Kanunu’na aykırı durumlarda verilecek idari para cezaları yüzde 10.26 oranında arttırıldı. Buna göre umuma açık yerlerde çevreyi kirletene 155 TL, aracının muayenesini yaptırmayana bin 601 TL, içme suyuna atık karıştırana 76 bin 994 TL para cezası kesilecek. Gürültü kirliliğine neden olan mekanlar ise 19 bin 247 TL ceza ödeyecek.

Resmi Gazete’nin bugün ki sayısında yayımlanan Ceza Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına tebliğe göre yeni ceza rakamları 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranında yani yüzde 10,26 olarak tespit edilen yeni ceza rakamları şu şekilde belirlendi:

“-Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 799 Türk Lirası, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.601 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

-Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 38 bin 496 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 76 bin 994 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. 

-Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 9 bin 620 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Kokuya sebep olan emisyonları, yönetmelikle belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verenlere 3 bin 205 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

-Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara 959 TL ile 153 bin 991 TL arasında değişen cezalar verilecek.

-Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 16 bin 038 Türk Lirası idarî para cezası ödeyecek. 

-Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 96 bin 244 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

Ayrıca içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 76 bin 994 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenler de 155 Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılacak.

Yeni düzenlemede Kanunda yer alan gürültü kirliliğine ilişkin cezalar ise şu şekilde belirlendi:

“-Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 639 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.923 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 6 bin 413 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 19 bin 247 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

-Ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda; Petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden ton başına 16 TL ile 64.14 Türk Lirası arasında değişen oranlarda ceza verilecek. Denize, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara veya önlem almadan toprağa gömenlere ise 38 bin 496 Türk Lirası idarî para cezası verilirken fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 959 Türk Lirası idarî para cezası kesilecek. Anız yakanlara her dekar için 32,06 Türk Lirası idarî para cezası verilecek. Anızlar orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde yakılırsa ceza beş kat artırılacak.

Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 38 bin 496 Türk Lirası, ithal edenlere 96 bin 244 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara, ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 1 milyon 604 bin 116 TL ile 3 milyon 208 bin 235 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.

Ayrıca tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 160 bin 409 TL’den 1 milyon 604 bin 116 TL’ye kadar idari para cezası verilecek.
Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler nüfus oranlarına göre 16 bin 038 TL ile 80 bin 202 TL arasında halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri 160 bin 409 TL, diğer sanayi kuruluşları da 96 bin 244 TL para cezası ödeyecek.”

Kaynak: Cumhuriyet